Menu
Your Cart

Terms & Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing bij handelstransacties die leiden tot het leveren van goederen of het verstrekken van diensten in het kader van een zelfstandige beroepsmatige of economische activiteit.

Art. 1 Elke niet-betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlinterest op van 12 % per jaar en een schadebeding van 10 % met een minimum van 50 €.

Art. 2 Al onze overeenkomsten worden beheerst door de hierna weergegeven algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Zij maken integraal deel uit van onze overeenkomst. In geval van tegenstrijdigheid tussen onze algemene voorwaarden en deze van de mede-contractant, zijn de huidige voorwaarden bindend ten opzichte van alle aspecten van de overeenkomst.

Art. 3 Annuleringen van door ons aanvaarde bestellingen kan slechts gebeuren mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van onze firma. In elk geval hebben wij het recht om 30% van de geannuleerde bestellingen te factureren en dit als vergoeding voor de geleden schade en onkosten die deze annulering met zich meebrengt. Deze bepaling is tevens van toepassing bij een gedeeltelijke annulering.

Art. 3.1 Herroepingsrecht: terugzending binnen de 14 kalenderdagen. De consument heeft het recht om af te zien van de aankoop binnen de daartoe bepaalde wettelijke termijn van veertien werkdagen conform artikel 80 van de wet handelspraktijken van 14/07/1991. Wenst de consument gebruik te maken van zijn recht om van de aankoop af te zien, dan moet hij ons daarvan binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van zijn goederen, schriftelijk van in kennis stellen. De koper staat in voor het transport van de geretourneerde goederen. Enkel onbeschadigde goederen, in de originele en ongeopende verpakking worden in overweging genomen.

Gelieve uw pakket terug te sturen naar: Prompt bvba, D'Eike 26, 2980 Zoersel, Belgium.
worden.
De klant is in alle gevallen gehouden het hem geleverde te betalen.
een bewezen gevolg zouden zijn van de fout. Vergoeding aan derden, winstverlies, gevolgschade, claims van derden e.d. zijn uitgesloten. Onze aansprakelijkheid is alleszins ten alle tijden en in alle gevallen maximaal beperkt tot het factuurbedrag.
te Brussel bevoegd. Betwistingen in verband met leveringen in het buitenland worden uitsluitend berecht door voormelde rechtbanken.
Het Belgisch recht is exclusief van toepassing op alle overeenkomsten en verbintenissen tussen ons en derden.
Maximaal 1 cadeaubon per persoon is toegestaan. Promoties zijn eenmalig en niet cumuleerbaar

Art. 4 Onze leveringstermijnen worden enkel opgegeven als richtlijn en zijn nooit bindend. Overschrijding van de leveringstermijnen geeft de klant nooit recht op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst, of niet nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien. Evenmin kunnen wij aansprakelijk worden gesteld indien de laattijdige uitvoering te wijten is aan overmacht of aan een fout van de opdrachtgever.

Art. 5 De levering geschiedt op de afgesproken plaatsen. Werd geen plaats van levering afgesproken, dan geschiedt deze op ons adres.

Art. 6 Al onze facturen dienen hetzij contant en zonder korting betaald te worden op ons adres, hetzij stipt conform de overeengekomen termijnen. Zoals supra reeds vermeld onder artikel 1, zal bij gebreke aan betaling op de vervaldag automatisch en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een intrest van 12% per jaar verschuldigd zijn op het factuurbedrag, te rekenen vanaf de vervaldag. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, zal het factuurbedrag automatisch en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling worden verhoogd met 10%, met een minimum van 50 € als forfaitaire schadevergoeding. De kosten voor het invorderen van onbetaalde facturen zijn steeds integraal ten laste van de koper. Betalingen worden eerst toegerekend op renteloze schulden, dan op de rentesen dan op de hoofdsom of het kapitaal. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van één factuur, zullen alle facturen automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar

Art. 7 Alle geleverde goederen blijven onze eigendom tot aan de volledige betaling van alles wat ons uit hoofde van onderhavige overeenkomst toekomt, inbegrepen de intresten en kosten. Indien het krediet van de klant een minder gunstige wending neemt, of in geval van verandering van de toestand van de klant (overlijden, ontbinding van de vennootschap, overdracht van de handelszaak, …) behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke verzending van de goederen, aan de opdrachtgever de geschikte waarborgen te vragen voor de goede uitvoering van de genomen verbintenissen, dan wel een wijziging aan de brengen in de overeengekomen betalingsmodaliteiten. In geval de klant ons dienaangaande geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de gehele overeenkomst of een gedeelte ervan te annuleren zonder dat hiervoor enige schadevergoeding, onder welke vorm dan ook, verschuldigd is.

Art. 8 Om ontvankelijk te zijn, moet iedere klacht schriftelijk en aangetekend worden ingediend binnen de 8 dagen na de factuurdatum.

Art. 9 Indien wij bij de uitvoering van de overeenkomst door overmacht of door onvoorziene omstandigheden verhinderd worden om de verplichtingen tegenover de klant na te komen, onverschillig of deze verhindering zich tot de gehele uitvoering of slechts tot een gedeelte ervan uitstrekt, en onverschillig of de verhindering tijdelijk dan wel definitief is, hebben wij, onverminderd de ons verder toekomende rechten, het recht om, zonder rechterlijke tussenkomst, naar eigen keuze, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Art. 10 In geval van een bewezen fout in onzen hoofde zullen wij enkel aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de gebeurlijke rechtstreekse en directe schade die

Art. 11 Voor alle betwistingen tussen de contracterende partijen zijn uitsluitend het Vredegerecht van het Kanton Brussel en de rechtbanken van het rechtsgebied

Art. 12 Cadeaubonnen kunnen slechts eenmaal worden gebruikt en kunnen niet gecombineerd worden met andere kortings- of cadeaubonnen of acties.